TERMS & CONDITIONS

Gebruiksvoorwaarden

The Compagnionship Registry

 

De website www.thecompanionship-registry.com (hierna het Platform) worden beheerd door het ondernemingsnummer 0669.912.286 (hierna de Beheerder)

Het loutere feit van uw gebruik van het Platform houdt in dat u de volgende gebruiksvoorwaarden integraal en onherroepelijk aanvaardt.

 

De Beheerder behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen. Wij raden u dan ook aan om deze regelmatig te raadplegen. 

 

 1. Publicatie van een zoekertje

 

De gebruiker garandeert dat elk zoekertje dat hij op het Platform wenst te publiceren, beantwoordt aan de kwaliteitscriteria die een bezoeker van het Platform redelijkerwijs kan verwachten: de beschrijving van de diensten en de voorwaarden moeten correct, duidelijk en ondubbelzinnig zijn. De elementen van de beschrijving van het zoekertje moeten worden voorafgaand overgemaakt aan de Beheerder via volgende e-mailadres info@thecompanionship-registry.com die eenzijdig beslist over al dan niet publicatie. Elk verkeerd of misleidend zoekertje kan op elk moment door de Beheerder verwijderd worden, conform de bepalingen in onderstaande rubriek "Beperking van de publicatie van zoekertjes ". 

De foto's bestemd voor publicatie moeten een goede resolutie hebben (minimum 1920x1080 pixels). Om de kwaliteit van onze dienstverlening te behouden, heeft de Beheerder vooraf de mogelijkheid om een foto niet te publiceren. 

De beheerder behoudt zich het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen aan de inhoud, en in het bijzonder aan de inhoud van de zoekertjes (bijvoorbeeld in het kader van een hergebruik). Dit kan onder meer nodig zijn om de zoekertjes toegankelijk te maken op verschillende kanalen, waaronder mobiele telefoons.

 

 1. Beperking van de publicatie van zoekertjes

 

De tarifering van een zoekertje wordt vastgesteld voor de publicatie. De gebruiker mag zijn zoekertje niet wijzigen door een bepaald type aanbieding te vervangen door een ander. Hij moet in dit geval een nieuw zoekertje plaatsen aan het tarief dat van kracht is voor de gekozen aanbieding. Ook wanneer de gebruiker zijn zoekertje vervroegd verwijdert van het platform, kan hij zich niet beroepen op een volledige of gedeeltelijke terugbetaling. De gebruiker aanvaardt dat, zodra een zoekertje op het platform is geplaatst en is betaald, er geen herroepingsrecht of volledige of gedeeltelijke terugbetaling van kracht is voor dit zoekertje.


Wij behouden ons het eenzijdige recht voor om een zoekertje dat op ons platform is geplaatst, voor het einde van de publicatieperiode en zonder compensatie, te desactiveren of te weigeren in de volgende gevallen:

 • Een beschrijvende tekst is in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden.

 • Een zoekertje is fout of een zoekertje is onwettelijk.

 

 1. Toegangsverbod tot het platform

 

Wij behouden ons het recht eenzijdig de toegang te verbieden tot heel het platform of een gedeelte ervan aan elke fysieke of rechtspersoon:

 • die deze Gebruiksvoorwaarden zou overtreden,

 • die de persoonlijke gegevens waartoe hij toegang kan hebben via het platform zou gebruiken om betalende producten of diensten aan te bieden of om niet aangevraagde berichten te versturen naar de e-mailadressen van andere internetgebruikers ("spamming") voor eender welk commercieel doel of op een andere niet-toegelaten wijze;

 • die op het platform valse zoekertjes, zoekertjes die al geplaatst werden door dezelfde fysieke of rechtspersoon of onwettelijke zoekertjes zou plaatsen;

 • die op een bepaalde manier de goede reputatie van de Beheerder of het platform zou schaden;

 • die inbreuk zou plegen op de intellectuele rechten van derden;

 • die het platform zou aanwenden voor onwettige doeleinden. Wij behouden ons eveneens het recht voor om diezelfde personen gerechtelijk te vervolgen.

 

 1. Beschikbaarheid van het platform

 

Hoewel wij ons inzetten om het Platform 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 ter beschikking te stellen, behouden wij ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot het platform te onderbreken om technische of andere redenen. Wij behouden ons eveneens het recht voor onze diensten te beëindigen, en dit zonder dat we verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor deze onderbrekingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor u of voor derden.

De Beheerder zal er in de mate van het mogelijke op toezien dat het platform en de bestanden kunnen worden gedownload, vrij zijn van bugs, virussen, Trojaanse paarden, spyware en andere kwaadaardige of niet goedgekeurde software. Het kan echter niet worden uitgesloten dat deze zaken toch aanwezig zijn. De Beheerder kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor elke schade en/of elk verlies die hieruit voortvloeit voor de gebruiker. De Beheerder raadt de gebruiker sterk aan firewalls, een antivirusprogramma en andere noodzakelijke beveiligingsprogramma's op zijn toestel te installeren.

 

 1. Links naar andere sites

 

In bepaalde rubrieken bevat het platform hyperlinks naar inhoud van derden of naar websites die beheerd worden door derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en correctheid van de inhoud of voor deze websites zelf. We kunnen ook niet beschouwd worden als instantie die deze websites of deze inhoud in het algemeen goedkeurt, publiceert of toestaat. De uitbaters van die websites zijn dus de enige verantwoordelijken voor het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website, meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, bescherming van persoonsgegevens, enz.

 

 

 1. Verantwoordelijkheid betreffende de inhoud die door gebruikers op het platform wordt geplaatst.

 

Alle teksten, gegevens, foto's, video's, boodschappen of elke andere vorm van inhoud die door een gebruiker op het platform wordt geplaatst, valt enkel onder zijn verantwoordelijkheid. De Beheerder kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud die door de gebruikers op het Platform wordt geplaatst.

 

De gebruiker:

 • verklaart, aanvaardt en garandeert dat de Beheerder over het recht beschikt om alle inhoud (tekst, afbeeldingen, informatie) die de gebruiker op het Platform plaatst of publiceert te gebruiken en te publiceren om de door de gebruiker gevraagde dienst(en) uit te voeren;

 • verleent het Platform een licentie op de geplaatste inhoud. Deze licentie moet gratis, wereldwijd, niet-exclusief, overdraagbaar en sublicentieerbaar zijn om de Beheerder toe te laten om de inhoud te gebruiken, te publiceren en te reproduceren in het kader van de werking en de promotie van haar dienstverlening en deze van derden;

 • aanvaardt dat deze gegevens gebruikt worden door de Beheerder voor het creëren van referentiepunten of een historiek. Deze referentiepunten kunnen gebruikt worden door professionals in het kader van hun diensten. In geen geval zal de historiek de contactgegevens vermelden van de persoon die het zoekertje heeft gepubliceerd. De inhoud zal geanonimiseerd worden en voor onbepaalde duur bewaard worden voor de hierboven vermelde doeleinden.

 

 1. Intellectuele rechten

 

De volledige inhoud van het Platform, met inbegrip van de teksten, grafieken, logo's, knoppen, afbeeldingen, code, database en pictogrammen, is de intellectuele eigendom van de Beheerder en is beschermd door de rechten op intellectuele eigendom, zoals auteursrechten en de rechten van de producent van een database.

De vormgeving van het platform (plan, keuze en schikking van de rubrieken, organisatie van de gegevens, ...) zijn beschermd door het wettelijk beleid met betrekking tot auteursrechten. De Beheerder verbiedt het hergebruik van de volledige inhoud van het platform of van een kwalitatief of kwantitatief deel ervan. De Belgische wet van 31 augustus 1998 betreffende de juridische bescherming van databases (omzetting van de Europese richtlijn nr. 96/9/EC) bepaalt dat inbreuk op deze rechten voorwerp is van straffen, gaande tot € 500.000 geldboete en, ingeval van herhaling, tot 2 jaar gevangenisstraf.

Met dit document verleent de Beheerder de gebruiker van het Platform een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en op elk ogenblik zonder reden herroepbare licentie om de inhoud op een computer te openen, weer te geven en te downloaden met als enig doel deze inhoud te raadplegen. De gebruiker mag ook een kopie van de inhoud die op het Platform wordt weergegeven, afdrukken voor uitsluitend persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat hij de inhoud van het Platform op geen enkele manier wijzigt en dat hij alle vermeldingen van auteurschap en oorsprong van het platform behoudt. Reproductie is bijgevolg uitsluitend toegelaten voor persoonlijk gebruik en als persoonlijke kopie in de zin van de wet op auteursrechten.

Bepaalde namen, kenmerken, en logo's op het Platform zijn gedeponeerde merken of handelsnamen die eigendom zijn van de Beheerder. Tenzij uitdrukkelijke en voorafgaande toelating van de licentiehouders is elk gebruik van namen, merken en logo's en/of het ongeoorloofde gebruik van gelijksoortige tekens, verboden.

Elke kopie, vertaling, aanpassing, wijziging of welk gebruik ook van het geheel of van een van de beschermde elementen van het Platform, onder eender welke vorm en met eender welk middel, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Beheerder. Elk commercieel gebruik van de inhoud van het Platform is strikt verboden.

Tenzij uitdrukkelijke weigering die niet moet worden gerechtvaardigd, is het maken van een hyperlink naar de startpagina's van het Platform toegelaten. Elke hyperlink naar een pagina binnen de sites is dus verboden, tenzij uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de Beheerder.

In geen enkel geval kan de Beheerder verantwoordelijk gehouden worden tegenover bezoekers van het Platform voor klachten of rechtsvorderingen die tegen deze laatsten zouden worden aangespannen door een derde die zou beweren dat het gebruik van eender welk element van de inhoud van het platform of een van de producten of diensten die het platform aanbiedt, inbreuk zou plegen op zijn intellectuele eigendomsrechten.

 

 1. Diverse bepalingen, toepasselijke wetgeving en rechtspraak

 

De ongeldigheid, nietigheid of de niet-uitvoerbare aard van alle of een deel van een van de bovenstaande bepalingen zal niet leiden tot de ongeldigheid van alle gebruiksvoorwaarden van dit document. De bepaling in kwestie wordt voor niet geschreven gehouden en de gebruiker aanvaardt dat de Beheerder deze bepaling zal vervangen door een andere die, in de mate van het mogelijke, dezelfde functie zal hebben.

 

Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van het platform is de Belgische wet van toepassing, en zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen afdeling Antwerpen bevoegd.

Privacy Policy for The Companionship Registry

At The Companionship Registry, accessible from https://www.thecompanionship-registry.com/, one of our main priorities is the privacy of our visitors. This Privacy Policy document contains types of information that is collected and recorded by The Companionship Registry and how we use it.

If you have additional questions or require more information about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us.

Log Files

The Companionship Registry follows a standard procedure of using log files. These files log visitors when they visit websites. All hosting companies do this and a part of hosting services' analytics. The information collected by log files include internet protocol (IP) addresses, browser type, Internet Service Provider (ISP), date and time stamp, referring/exit pages, and possibly the number of clicks. These are not linked to any information that is personally identifiable. The purpose of the information is for analyzing trends, administering the site, tracking users' movement on the website, and gathering demographic information.

Cookies and Web Beacons

Like any other website, The Companionship Registry uses 'cookies'. These cookies are used to store information including visitors' preferences, and the pages on the website that the visitor accessed or visited. The information is used to optimize the users' experience by customizing our web page content based on visitors' browser type and/or other information.

For more general information on cookies, please read the "What Are Cookies" article on Cookie Consent website.

Privacy Policies

You may consult this list to find the Privacy Policy for each of the advertising partners of The Companionship Registry.

Third-party ad servers or ad networks uses technologies like cookies, JavaScript, or Web Beacons that are used in their respective advertisements and links that appear on The Companionship Registry, which are sent directly to users' browser. They automatically receive your IP address when this occurs. These technologies are used to measure the effectiveness of their advertising campaigns and/or to personalize the advertising content that you see on websites that you visit.

Note that The Companionship Registry has no access to or control over these cookies that are used by third-party advertisers.

Third Party Privacy Policies

The Companionship Registry's Privacy Policy does not apply to other advertisers or websites. Thus, we are advising you to consult the respective Privacy Policies of these third-party ad servers for more detailed information. It may include their practices and instructions about how to opt-out of certain options.

You can choose to disable cookies through your individual browser options. To know more detailed information about cookie management with specific web browsers, it can be found at the browsers' respective websites.

Another part of our priority is adding protection for children while using the internet. We encourage parents and guardians to observe, participate in, and/or monitor and guide their online activity.

The Companionship Registry does not knowingly collect any Personal Identifiable Information from children under the age of 13. If you think that your child provided this kind of information on our website, we strongly encourage you to contact us immediately and we will do our best efforts to promptly remove such information from our records.

Online Privacy Policy Only

This Privacy Policy applies only to our online activities and is valid for visitors to our website with regards to the information that they shared and/or collect in The Companionship Registry. This policy is not applicable to any information collected offline or via channels other than this website.

Consent

By using our website, you hereby consent to our Privacy Policy and agree to its Terms and Conditions.

Other requirements

When registering with us you are confirming that you are:

-Not a minor

-Working for yourself without any external pressure

-legal at your place of residence

-Not involved with any criminal activities