top of page

                                                                                 Gebruiksvoorwaarden

                                                                            The Companionship Registry

Juridische informatie :

De website www.thecompanionship-registry.com (hierna het Platform) worden beheerd Nalem15 - MEDIA SRL door het ondernemingsnummer BE0805-916-382 (hierna de Beheerder)

 

Dit document beschrijft de gebruiksvoorwaarden waaraan de Gebruiker zich dient te houden bij het gebruik van de diensten van de Site. Deze voorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen de Gebruiker en The Companionship Registry, die de Site beheert waartoe u zich toegang verschaft. Het gebruik van de Site impliceert de onvoorwaardelijke en automatische aanvaarding door de Gebruiker van het geheel van deze gebruiksvoorwaarden en de verbintenis om deze na te leven. Indien de Gebruiker deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet wenst te aanvaarden, wordt hij/zij verzocht de Site niet te gebruiken. 

 

The Companionship Registry behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen of aan te vullen, zonder voorafgaande kennisgeving of vergoeding. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om elke keer dat hij/zij verbinding maakt met de site kennis te nemen van eventuele updates van deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden omvatten uitsluitingen van garanties en beperkingen van aansprakelijkheid waarvan de Gebruiker verklaart op de hoogte te zijn. U aanvaardt deze voorwaarden telkens wanneer u de Site bezoekt of gebruik maakt van de diensten van The Companionship Registry.

The Companionship Registry behoudt zich het recht voor om de toegang van gebruikers die zich niet aan deze voorwaarden houden op te schorten of te beëindigen. The Companionship Registry behoudt zich het recht voor om op elk moment, eenzijdig, zonder terugbetaling en zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot de site geheel of gedeeltelijk te ontzeggen aan een gebruiker, met name in het geval van een duidelijke schending van deze voorwaarden door de gebruiker.

 

Voor de doeleinden van deze algemene voorwaarden is een "gebruiker" elke persoon die toegang krijgt tot de site en gebruik maakt, zelfs op een louter passieve manier, van de diensten die daarin worden aangeboden.

Gezien de inhoud is de site uitsluitend bedoeld voor volwassenen.  Bijgevolg is het gebruik van deze site, op welke manier dan ook, formeel verboden voor personen die niet meerderjarig zijn volgens de wet die van toepassing is in de staat waarin ze wonen.

 

Publicatie van een advertentie

De gebruiker garandeert dat elk zoekertje dat hij op het Platform wenst te publiceren, beantwoordt aan de kwaliteitscriteria die een bezoeker van het Platform redelijkerwijs kan verwachten: de beschrijving van de diensten en de voorwaarden moeten correct, duidelijk en ondubbelzinnig zijn. De elementen van de beschrijving van het zoekertje moeten worden voorafgaand overgemaakt aan de Beheerder via volgende e-mailadres info@thecompanionship-registry.com die eenzijdig beslist over al dan niet publicatie. Elk verkeerd of misleidend zoekertje kan op elk moment door de Beheerder verwijderd worden, conform de bepalingen in onderstaande rubriek "Beperking van de publicatie van zoekertjes ". 

De foto's bestemd voor publicatie moeten een goede resolutie hebben (minimum 1920x1080 pixels). Om de kwaliteit van onze dienstverlening te behouden, heeft de Beheerder vooraf de mogelijkheid om een foto niet te publiceren. 

De beheerder behoudt zich het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen aan de inhoud, en in het bijzonder aan de inhoud van de zoekertjes (bijvoorbeeld in het kader van een hergebruik). Dit kan onder
meer nodig zijn om de zoekertjes toegankelijk te maken op verschillende kanalen, waaronder mobiele telefoons.

Aanbod gratis eerste fotoshoot:

Het aanbod voor een gratis eerste fotoshoot is een eenmalige aanbieding die alleen geldig is voor de eerste fotoshoot in uw eerste maand van lidmaatschap als metgezel. Deze gratis sessie omvat een fotosessie van een vooraf bepaalde duur door onze aangesloten fotograaf.

Abonnementsvoorwaarden:

De maandelijkse abonnementskosten moeten worden betaald op de verjaardag van de datum waarop uw profiel online gaat.

 

Teruggave bij vroegtijdige beëindiging:

Als u besluit uw aanwezigheid op ons platform te beëindigen voor het einde van de eerste drie maanden van betaald abonnement, worden de volgende kosten in rekening gebracht en moeten volledig worden terugbetaald. Let op dat de drie betaalde maanden opeenvolgend moeten zijn, zonder enige onderbreking in betaling. De kosten die overeenkomen met de foto's van de eerste fotoshoot, evenals de huurkosten voor de locatie van de fotoshoot en profielbeheer (met een gecombineerde waarde van €475), zullen worden gefactureerd en moeten volledig worden terugbetaald.

 

Exclusief gebruik op TCR:

Let op dat de beelden die tijdens deze fotoshoot worden geproduceerd, voor uw exclusief gebruik op het TCR-platform worden verstrekt. Dit betekent dat deze beelden strikt bedoeld zijn om uw aanbiedingen binnen onze gemeenschap te promoten en niet voor enig ander doel of op andere platforms mogen worden gebruikt zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

Beperkingen na vertrek:

In het geval dat u uw account beëindigt of TCR verlaat, willen we verduidelijken dat het gebruik van beelden van de gratis fotoshoot onmiddellijk moet stoppen. Deze beelden mogen niet langer buiten ons platform worden gebruikt, behalve met onze schriftelijke overeenkomst. Deze maatregel is ingesteld om de exclusieve gebruiksrechten te beschermen die aan ons zijn verleend als onderdeel van dit promotieaanbod.

Teruggaveprocedure:

Terugbetalingen worden gedaan op onze aangewezen bankrekening binnen 15 dagen na uw vertrek uit The Companionship Registry

Beperking op de publicatie van advertenties

De tarifering van een zoekertje wordt vastgesteld voor de publicatie. De gebruiker mag zijn zoekertje niet wijzigen door een bepaald type aanbieding te vervangen door een ander. Hij moet in dit geval een nieuw zoekertje plaatsen aan het tarief dat van kracht is voor de gekozen aanbieding. Ook wanneer de gebruiker zijn zoekertje vervroegd verwijdert van het platform, kan hij zich niet beroepen op een volledige of gedeeltelijke terugbetaling. De gebruiker aanvaardt dat, zodra een zoekertje op het platform is geplaatst en is betaald, er geen herroepingsrecht of volledige of gedeeltelijke terugbetaling van kracht is voor dit zoekertje.

Wij behouden ons het eenzijdige recht voor om een zoekertje dat op ons platform is geplaatst, voor het einde van de publicatieperiode en zonder compensatie, te desactiveren of te weigeren in de volgende gevallen:

 • Een beschrijvende tekst is in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden.

 • Een zoekertje is fout of een zoekertje is onwettelijk.

 

Toegangsverbod tot het perron

Wij behouden ons het recht eenzijdig de toegang te verbieden tot heel het platform of een gedeelte ervan aan elke fysieke of rechtspersoon:

 • die deze Gebruiksvoorwaarden zou overtreden,

 • die de persoonlijke gegevens waartoe hij toegang kan hebben via het platform zou gebruiken om betalende producten of diensten aan te bieden of om niet aangevraagde berichten te versturen naar de e-mailadressen van andere internetgebruikers ("spamming") voor eender welk commercieel doel of op een andere niet-toegelaten wijze;

 • die op het platform valse zoekertjes, zoekertjes die al geplaatst werden door dezelfde fysieke of rechtspersoon of onwettelijke zoekertjes zou plaatsen;

 • die op een bepaalde manier de goede reputatie van de Beheerder of het platform zou schaden;

 • die inbreuk zou plegen op de intellectuele rechten van derden;

 • die het platform zou aanwenden voor onwettige doeleinden. Wij behouden ons eveneens het recht voor om diezelfde personen gerechtelijk te vervolgen.
   

Beschikbaarheid van het platform

Hoewel wij ons inzetten om het Platform 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 ter beschikking te stellen, behouden wij ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot het platform te onderbreken om technische of andere redenen. Wij behouden ons eveneens het recht voor onze diensten te beëindigen, en dit zonder dat we verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor deze onderbrekingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor u of voor derden.

De Beheerder zal er in de mate van het mogelijke op toezien dat het platform en de bestanden kunnen worden gedownload, vrij zijn van bugs, virussen, Trojaanse paarden, spyware en andere kwaadaardige of niet goedgekeurde software. Het kan echter niet worden uitgesloten dat deze zaken toch aanwezig zijn. De Beheerder kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor elke schade en/of elk verlies die hieruit voortvloeit voor de gebruiker. De Beheerder raadt de gebruiker sterk aan firewalls, een antivirusprogramma en andere noodzakelijke beveiligingsprogramma's op zijn toestel te installeren.

 

Links naar andere sites

In bepaalde rubrieken bevat het platform hyperlinks naar inhoud van derden of naar websites die beheerd worden door derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en correctheid van de inhoud of voor deze websites zelf. We kunnen ook niet beschouwd worden als instantie die deze websites of deze inhoud in het algemeen goedkeurt, publiceert of toestaat. De uitbaters van die websites zijn dus de enige verantwoordelijken voor het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website, meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, bescherming van persoonsgegevens, enz.
 
 

Verantwoordelijkheid betreffende de inhoud die door gebruikers op het platform wordt geplaatst.

 
Alle teksten, gegevens, foto's, video's, boodschappen of elke andere vorm van inhoud die door een gebruiker op het platform wordt geplaatst, valt enkel onder zijn verantwoordelijkheid. De Beheerder kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud die door de gebruikers op het Platform wordt geplaatst.
 
De gebruiker:

 • verklaart, aanvaardt en garandeert dat de Beheerder over het recht beschikt om alle inhoud (tekst, afbeeldingen, informatie) die de gebruiker op het Platform plaatst of publiceert te gebruiken en te publiceren om de door de gebruiker gevraagde dienst(en) uit te voeren;

 • verleent het Platform een licentie op de geplaatste inhoud. Deze licentie moet gratis, wereldwijd, niet-exclusief, overdraagbaar en sublicentieerbaar zijn om de Beheerder toe te laten om de inhoud te gebruiken, te publiceren en te reproduceren in het kader van de werking en de promotie van haar dienstverlening en deze van derden;

 • aanvaardt dat deze gegevens gebruikt worden door de Beheerder voor het creëren van referentiepunten of een historiek. Deze referentiepunten kunnen gebruikt worden door professionals in het kader van hun diensten. In geen geval zal de historiek de contactgegevens vermelden van de persoon die het zoekertje heeft gepubliceerd. De inhoud zal geanonimiseerd worden en voor onbepaalde duur bewaard worden voor de hierboven vermelde doeleinden.

 

Intellectuele rechten

De volledige inhoud van het Platform, met inbegrip van de teksten, grafieken, logo's, knoppen, afbeeldingen, code, database en pictogrammen, is de intellectuele eigendom van de Beheerder en is beschermd door de rechten op intellectuele eigendom, zoals auteursrechten en de rechten van de producent van een database.

De vormgeving van het platform (plan, keuze en schikking van de rubrieken, organisatie van de gegevens, ...) zijn beschermd door het wettelijk beleid met betrekking tot auteursrechten. De Beheerder verbiedt het hergebruik van de volledige inhoud van het platform of van een kwalitatief of kwantitatief deel ervan. De Belgische wet van 31 augustus 1998 betreffende de juridische bescherming van databases (omzetting van de Europese richtlijn nr. 96/9/EC) bepaalt dat inbreuk op deze rechten voorwerp is van straffen, gaande tot € 500.000 geldboete en, ingeval van herhaling, tot 2 jaar gevangenisstraf.

Met dit document verleent de Beheerder de gebruiker van het Platform een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en op elk ogenblik zonder reden herroepbare licentie om de inhoud op een computer te openen, weer te geven en te downloaden met als enig doel deze inhoud te raadplegen. De gebruiker mag ook een kopie van de inhoud die op het Platform wordt weergegeven, afdrukken voor uitsluitend persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat hij de inhoud van het Platform op geen enkele manier wijzigt en dat hij alle vermeldingen van auteurschap en oorsprong van het platform behoudt. Reproductie is bijgevolg uitsluitend toegelaten voor persoonlijk gebruik en als persoonlijke kopie in de zin van de wet op auteursrechten.

Bepaalde namen, kenmerken, en logo's op het Platform zijn gedeponeerde merken of handelsnamen die eigendom zijn van de Beheerder. Tenzij uitdrukkelijke en voorafgaande toelating van de licentiehouders is elk gebruik van namen, merken en logo's en/of het ongeoorloofde gebruik van gelijksoortige tekens, verboden.

Elke kopie, vertaling, aanpassing, wijziging of welk gebruik ook van het geheel of van een van de beschermde elementen van het Platform, onder eender welke vorm en met eender welk middel, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Beheerder. Elk commercieel gebruik van de inhoud van het Platform is strikt verboden.

Tenzij uitdrukkelijke weigering die niet moet worden gerechtvaardigd, is het maken van een hyperlink naar de startpagina's van het Platform toegelaten. Elke hyperlink naar een pagina binnen de sites is dus verboden, tenzij uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de Beheerder.

In geen enkel geval kan de Beheerder verantwoordelijk gehouden worden tegenover bezoekers van het Platform voor klachten of rechtsvorderingen die tegen deze laatsten zouden worden aangespannen door een derde die zou beweren dat het gebruik van eender welk element van de inhoud van het platform of een van de producten of diensten die het platform aanbiedt, inbreuk zou plegen op zijn intellectuele eigendomsrechten.

Verkoop- en betalingsvoorwaarden

 

Alle reserveringen of bestellingen van diensten op de Site zijn definitief en definitief. In overeenstemming met de huidige wetgeving is de gebruiker-consument zich ervan bewust dat, aangezien elke bestelling onmiddellijk wordt uitgevoerd, hij zijn herroepingsrecht verliest en hiermee uitdrukkelijk instemt. 

 

The Companionship Registry heeft alle noodzakelijke en nuttige maatregelen genomen om de veiligheid van zijn gebruikers te garanderen en zal dat blijven doen. Desalniettemin betalen gebruikers online op eigen risico en gaan zij hiermee uitdrukkelijk akkoord bij elke betaling, hoe klein of incidenteel ook.

 

In geval van verlies of diefstal van identificatie- of financiële gegevens moet de gebruiker contact opnemen met de desbetreffende partner, The Companionship Registry aanvaardt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.

 

Diverse bepalingen, toepasselijk recht en jurisprudentie

De ongeldigheid, nietigheid of de niet-uitvoerbare aard van alle of een deel van een van de bovenstaande bepalingen zal niet leiden tot de ongeldigheid van alle gebruiksvoorwaarden van dit document. De bepaling in kwestie wordt voor niet geschreven gehouden en de gebruiker aanvaardt dat de Beheerder deze bepaling zal vervangen door een andere die, in de mate van het mogelijke, dezelfde functie zal hebben.
 
Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van het platform is de Belgische wet van toepassing, en zijn uitsluitend de rechtbanken van Hasselt afdeling Hasselt bevoegd.Privacybeleid voor The Companionship Registry

Bij The Companionship Registry, toegankelijk via https://www.thecompanionship-registry.com/, is een van onze belangrijkste prioriteiten de privacy van onze bezoekers. Dit privacybeleidsdocument bevat soorten informatie die wordt verzameld en geregistreerd door The Companionship Registry en hoe we deze gebruiken.
Als u nog vragen heeft of meer informatie wenst over ons privacybeleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.


Logboek bestanden


Het gezelschapsregister volgt een standaardprocedure voor het gebruik van logbestanden. Deze bestanden registreren bezoekers wanneer ze websites bezoeken. Alle hostingbedrijven doen dit en maken deel uit van de analyse van hostingservices. De informatie die door logbestanden wordt verzameld, omvat internetprotocol (IP)-adressen, browsertype, internetprovider (ISP), datum- en tijdstempel, verwijzende/exit-pagina's en mogelijk het aantal klikken. Deze zijn niet gekoppeld aan informatie die persoonlijk identificeerbaar is. Het doel van de informatie is om trends te analyseren, de site te beheren, de bewegingen van de gebruiker op de website te volgen en demografische informatie te verzamelen.

Cookies en webbakens


Net als elke andere website maakt The Companionship Registry gebruik van 'cookies'. Deze cookies worden gebruikt om informatie op te slaan, waaronder voorkeuren van bezoekers en de pagina's op de website die de bezoeker heeft bezocht of bezocht. De informatie wordt gebruikt om de gebruikerservaring te optimaliseren door de inhoud van onze webpagina's aan te passen op basis van het browsertype van bezoekers en/of andere informatie.
Lees voor meer algemene informatie over cookies het artikel "Wat zijn cookies" op de Cookie Consent-website.


Privacy beleid


U kunt deze lijst raadplegen om het privacybeleid te vinden voor elk van de advertentiepartners van The Companionship Registry.
Advertentieservers of advertentienetwerken van derden gebruiken technologieën zoals cookies, JavaScript of webbakens die worden gebruikt in hun respectievelijke advertenties en links die verschijnen op The Companionship Registry, die rechtstreeks naar de browser van gebruikers worden verzonden. Ze ontvangen automatisch uw IP-adres wanneer dit gebeurt. Deze technologieën worden gebruikt om de effectiviteit van hun advertentiecampagnes te meten en/of om de advertentie-inhoud die u ziet op websites die u bezoekt, te personaliseren.
Houd er rekening mee dat The Companionship Registry geen toegang heeft tot of controle heeft over deze cookies die worden gebruikt door externe adverteerders.


Privacybeleid van derden

Het privacybeleid van het Companionship Registry is niet van toepassing op andere adverteerders of websites. Daarom raden we u aan om het respectieve privacybeleid van deze externe advertentieservers te raadplegen voor meer gedetailleerde informatie. Het kan hun praktijken en instructies bevatten over hoe u zich kunt afmelden voor bepaalde opties.
U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen via uw individuele browseropties. Voor meer gedetailleerde informatie over cookiebeheer met specifieke webbrowsers, kunt u deze vinden op de respectieve websites van de browsers.

Een ander deel van onze prioriteit is het toevoegen van bescherming voor kinderen tijdens het internetten. We moedigen ouders en voogden aan om hun online activiteiten te observeren, eraan deel te nemen en/of te controleren en te begeleiden.
Het gezelschapsregister verzamelt niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Als u denkt dat uw kind dit soort informatie op onze website heeft verstrekt, raden we u ten zeerste aan om onmiddellijk contact met ons op te nemen en we zullen ons best doen om dergelijke informatie onmiddellijk uit onze administratie te verwijderen.


Alleen online privacybeleid

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op onze online activiteiten en is geldig voor bezoekers van onze website met betrekking tot de informatie die zij hebben gedeeld en/of verzameld in The Companionship Registry. Dit beleid is niet van toepassing op informatie die offline of via andere kanalen dan deze website wordt verzameld.
Toestemming
Door onze website te gebruiken, stemt u hierbij in met ons privacybeleid en gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.Andere vereisten

Wanneer u zich bij ons registreert, bevestigt u dat u:
- Geen minderjarige
-Voor jezelf werken zonder enige druk van buitenaf
- Niet betrokken bij criminele activiteiten

Laatste update: 25 februari 2024

bottom of page